WMS3.0使用说明

 

物联通WMS  3.0后台部署安装 

物联通WMS3.0版本的应用场景(含简易流程) 

物联通WMS  3.0安卓端安装

————————————————————————————————————————————–

一、WM后台操作设置:                                      (WMS3.0简易流程:        点我下载   )

————————————————————————————————————————————-

1.系统配置

用户配置                                                              用户权限

业务类型

同步单据类型                                                      打印配置

—————————————————————————————————————————————

2.档案管理

仓库属性                                                              仓库信息

仓库库区

货位信息                                                              拣货容器

推荐货位                                                              拣货路径

—————————————————————————————————————————————–
3.入库管理

上架单生成                                                           上架汇总表

上架类型汇总

—————————————————————————————————————————————–

4.出库管理

拣货单生成                                                    按单拣货列表                                       

拣货领单

拣货单提交                                                    商品拣货统计

拣货缺货统计表                                            下架类型汇总

—————————————————————————————————————————————–

5.复核管理

出库复核                                                             复核查询

—————————————————————————————————————————————–

5.数据报表

期初货位库存                                                     货位库存表

货位虚拟库存

库存对比表                                                          盘点汇总表                                       

盘点差异表

——————————————————————————————————————————————-

6.系统管理

软件注册                                                                  系统启用 

系统重建

库存重算                                                                  系统结存
————————————————————————————————————————————-

二 .PDA端操作:

拣货下架:

按单拣货                                                                  拣货调整                                             

商品下架

复核管理:

出库复核

补货上架:

按单上架                                                                  商品上架

仓库管理:

商品移库                                                                  期初盘点

实时盘点                                                                  货位查询

系统管理:

用户配置                                                                 打印配置

修改密码

注       销                                                                   关  于

 

Comments are closed.